Ymgyrchwyr i geisio atal gwaredu mwd Hinkley yng Nghymru

Ymgyrchwyr i geisio atal gwaredu mwd Hinkley yng Nghymru
Ymgyrchwyr i geisio atal gwaredu mwd Hinkley yng Nghymru
Image copyright EDF
Image caption Llun artist o atomfa newydd Hinkley Point C

Mae ymgyrchwyr gwrth-niwclear yn paratoi i gymryd camau cyfreithiol i atal cynlluniau i waredu mwd gorsaf niwclear Hinkley Point ar safle ym Mae Caerdydd.

Cafodd ei gyhoeddi ddydd Llun bod y cynllun i waredu'r mwd yng Nghymru yn mynd yn ei flaen.

Mae Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru (WANA) yn bwriadu trefnu gwaharddeb i atal y penderfyniad, gan honni na chafodd asesiadau priodol eu cynnal.

Serch hynny, mae llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi pwysleisio "na fydd y gweithgaredd arfaethedig yn niweidio pobl na'r amgylchedd", ac mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau eu bod yn fodlon gyda phrofion CNC.

Bwriad EDF yw gwaredu mwd o hen atomfeydd Hinkley Point A a B yng Ngwlad yr Haf ar safle dros filltir i'r môr o Fae Caerdydd.

Sicrhau asesiad trylwyr

Mae Richard Bramhall, cadeirydd WANA yn galw ar Lesley Griffiths AC i atal y cynllun, gan honni na chafodd Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol priodol ei gynnal.

Dywedodd Mr Bramhall: "Credwn fod y penderfyniad i alluogi'r Drwydded Forol yn anghyfreithlon ac rydym wedi cymryd camau cyfreithiol i atal y cynlluniau.

"Mae gan Lesley Griffiths y gallu i ymyrryd ac rydym yn galw arni fel Ysgrifennydd yr Amgylchedd i wneud hynny i sicrhau bod asesiad trylwyr o'r risgiau wedi cael ei wneud - byddai gwneud unrhyw beth arall yn anghyfrifol."

Mae AC Canol De Cymru, Neil McEvoy wedi datgan bod lle i ddefnyddio'r egwyddor ragofalus, sydd i'w weld yn erthygl 191 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd ac "atal y drwydded forol ar frys tan bod profion trylwyr ac addas wedi cael eu gwneud".

Image caption Aeth cannoedd o bobl i flaen y Senedd i brotestio yn erbyn y cynlluniau i waredi mwd ar safle ger Bae Caerdydd ddydd Llun 27 Awst

Mae CNC wedi datgan yn y gorffennol nad yw'r mwd yn niweidiol i bobl, yr ymgylchedd na bywyd gwyllt yr ardal.

Wrth ymateb i honiadau diweddaraf yr ymgyrchwyr am ddiffyg asesiad i effaith y mwd ar yr amgylchedd, dywedodd John Wheadon, Rheolwr Gwasanaeth Trwyddedu CNC: "Wnaethon ni roi'r drwydded forol hon i NNB Genco ym mis Gorffennaf 2014, gan roi caniatâd iddynt waredu gwaddod a garthwyd o wely Môr Hafren o safle datblygu Hinkley Point C yn safle gwaredu Cardiff Grounds."

Yn ôl Mr Wheadon, cafodd "pob elfen o'r cais" ei ystyried yn drylwyr a chafodd gwaddod o'r safleoedd carthu eu profi gan arbenigwyr annibynnol "yn unol â safonau a chanllawiau rhyngwladol".

Dywedodd: "Dangosodd y canlyniadau fod y deunydd yn addas i'w waredu yn y môr ac rydym yn hyderus na fydd y gweithgaredd arfaethedig yn niweidio pobl na'r amgylchedd."

Ychwanegodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod adroddiad gan bwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol wedi dangos bod CNC wedi "gwneud eu penderfyniad ar sail cyngor arbenigol".

Yn ogystal, dywedodd bod yr adroddiad hefyd "wedi cadarnhau bod pob prawf a phob asesiad cafodd eu cynnal wedi dangos bod y gwaddod yn ddiogel, nad yw'n peri unrhyw risg radiolegol i iechyd pobl nac i'r amgylchedd, a'i fod yn ddiogel ac yn addas ei waredu yn y môr."

Cafodd EDF Energy hefyd gais am sylw.

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV News24.com | Hundreds arrested in Ethiopia after violence around capital
NEXT News24.com | Cholera death toll climbs to 45 in Zimbabwe